Legal service

Tax - Intellectual Property - Real Estate

• Tư vấn pháp luật liên quan đến thuế;

• Những quy định và hợp đồng bắt buộc, giấy phép cho các nhà thầu và dự án xây dựng, đối chiếu, phân tích và giải thích cho tất cả các hợp đồng và tài liệu;

• Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư, nhà thầu và nhà thầu phu;

• Đại diện và tư vấn cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, đàm phán với các cơ quan chức năng để thuê đất và xây dựng công trình, chính sách của chính phủ, điều kiện và điều khoản cho thuê đất;

• Cơ cấu, dẫn chứng tài liệu và tài trợ cho các dự án bất động sản;

• Soạn thảo và tư vấn pháp lý về hợp đồng thuê cho bên thuê và bên cho thuê;

• Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế;

• Giải quyết các tranh chấp phát sinh có liên quan.