Legal service

Other legal services

• Tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến Trọng tài thương mại và tham gia tố tụng trọng tài;

• Thành lập doanh nghiệp; thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi thành viên, cổ đông, tăng vốn;…

• Đại diện Doanh nghiệp tham gia đàm phán, thương lượng ký kết hợp đồng, soạn thảo hợp đồng và giải quyết các tranh chấp phát sinh;

• Hợp thức hóa nhà đất; mua bán, tặng cho tài sản; Kê khai di sản thừa kế; Di chúc; Kết hôn có yếu tố nước ngoài; nhập, thôi Quốc tịch Việt Nam, xin cấp Lý lịch Tư pháp;

• Khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực; nhượng quyền thương mại, Luật sư riêng.