Legal service

Banking - Insurance - Debt recovery

• Tư vấn pháp luật liên quan đến các hoạt động ngân hàng, bảo hiểm;

• Soạn thảo và tư vấn pháp lý về các hợp đồng liên quan;

• Đại diện tham gia đàm phán, giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động ngân hàng, bảo hiểm và thu hồi nợ.