Legal service

Investment consultant & merger & acquisition

Các luật sư của chúng tôi đều nhận thức sâu sắc rằng lập kế hoạch tài chính và thuế là những vấn đề mang ý nghĩa sống còn không chỉ với các dự án đầu tư mới mà còn là một phần thiết yếu đối với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Với kinh nghiệm tích lũy được từ việc hỗ trợ nhiều dự án đầu tư trong việc sắp xếp nguồn vốn, các luật sư thuộc bộ phận này có thể trợ giúp khách hàng trong các hoạt động sau:

• Tư vấn quản lý tài chính cho các loại dự án (dự án sử dụng vốn ODA, dự án BOT, BTO, BT và những dự án đầu tư nước ngoài khác) trong các ngành kinh doanh khác nhau, an toàn trong việc vay nợ trong và ngoài nước, quá trình vay nợ được chấp thuận và đảm bảo;

• Tư vấn về mọi khía cạnh liên quan đến thuế của doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước; hoàn thuế và ưu đãi miễn giảm thuế;

• Tư vấn lập kế hoạch kinh doanh, kể cả tư vấn về thuế cho cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động ở nước ngoài và người nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;

• Tư vấn về việc góp vốn, hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, kể cả các trường hợp miễn thuế;

• Sáp nhập, thành lập, hoạt động, tổ chức lại và giải thể công ty, các công ty có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, văn phòng đại diện và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;

• Tất cả các lĩnh vực về đầu tư bao gồm: lựa chọn cơ cấu đầu tư, mô hình quản lý tài chính, M&A.