Cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư

THỦ TỤC THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

There are no translations available.

I. Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp tỉnh .
II. Nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư
III. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:
1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu I-3 và hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản theo phụ lục IV.1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 21/9/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 11:17 Read more...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

There are no translations available.

I. Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp tỉnh .
II. Nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư
III. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:
1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu I-3 và hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản theo phụ lục IV.1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 21/9/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 11:18 Read more...

I’M ONLINE

Attorney 1
Attorney 2
Attorney 3

LEGAL DOCUMENTS

Web link