Thể Thao Cười

Tính già hóa non

There are no translations available.

TTC - Súc miệng nước muối là một cách phòng và chữa viêm họng, amidan, lợi, lưỡi hữu hiệu. Nếu mỗi ngày ta súc miệng, nhỏ mũi nước muối thì mấy ông bác sĩ tai mũi họng chỉ còn nước treo... bằng (hơi quá, nhưng có lý).

 

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 07:50 Read more...

Tính già hóa non

There are no translations available.

TTC - Súc miệng nước muối là một cách phòng và chữa viêm họng, amidan, lợi, lưỡi hữu hiệu. Nếu mỗi ngày ta súc miệng, nhỏ mũi nước muối thì mấy ông bác sĩ tai mũi họng chỉ còn nước treo... bằng (hơi quá, nhưng có lý).

 

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 07:50 Read more...

Tính già hóa non

There are no translations available.

TTC - Súc miệng nước muối là một cách phòng và chữa viêm họng, amidan, lợi, lưỡi hữu hiệu. Nếu mỗi ngày ta súc miệng, nhỏ mũi nước muối thì mấy ông bác sĩ tai mũi họng chỉ còn nước treo... bằng (hơi quá, nhưng có lý).

 

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 07:50 Read more...

Tính già hóa non

There are no translations available.

TTC - Súc miệng nước muối là một cách phòng và chữa viêm họng, amidan, lợi, lưỡi hữu hiệu. Nếu mỗi ngày ta súc miệng, nhỏ mũi nước muối thì mấy ông bác sĩ tai mũi họng chỉ còn nước treo... bằng (hơi quá, nhưng có lý).

 

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 07:50 Read more...

I’M ONLINE

Attorney 1
Attorney 2
Attorney 3

LEGAL DOCUMENTS

Web link